0 termék, 0,00 Ft értékben Pénztárhoz »

arrow

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fogalmak

ÁSZF a MILE és a Megrendelő által kötött, valamennyi szerződés részét képező jelen általános szerződési feltételek, melyek hatályos változata a MILE mindenkori honlapján hozzáférhető;

Előleg – a Megrendelő által a MILE részére adott, a vállalkozói díj részét képező pénzösszeg, amely a Szerződés teljesítésének elmaradása esetén a Megrendelő részére visszajár;

Felek a MILE és az Megrendelő együttesen;

Foglaló a Megrendelő által a szerződéskötés jeléül a MILE részére átadott vételárrészlet, amely teljesítés esetén a vételárba beleszámít. A szerződés Megrendelőnek felróható okból való megszűnése esetén a Megrendelő az adott foglalót elveszti. Amennyiben a megrendelés teljesítése a MILE-nek felróható okból meghiúsul, a MILE a kapott foglalót kétszeresen köteles a Megrendelő részére visszatéríteni; 

Használati útmutató a MILE által a Termékek átadásával egyidejűleg az Megrendelő részére átadott, a Termék rendeltetésszerű használatának leírását tartalmazó segédlet;

Írásbeli megállapodás a Felek között levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében, a MILE webáruházában történt nyilatkozattétel, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta, vagy ha a nyilatkozattételre írásban megjelölt időn belül a másik fél nem nyilatkozott. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél Szerződésben megjelölt címére, telefax számára, vagy elektronikus levélcímére kell elküldeni. A Felek a telefaxon és/vagy az elektronikus úton megtett jognyilatkozatokat a papír alapon megtett jognyilatkozatokkal egyenértékűnek tekintik.

Jogszabályi jótállás a hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti jótállás;

Másolt termék MILE Termékeit jogosulatlanul lemásoló, felhasználó cégek által forgalmazott, a MILE Termékeihez megtévesztően hasonlító termék;

Megrendelő a MILE-vel a termékekre vonatkozóan szállítási szerződést kötő fél;

MILE Mile Banktechnika Kft. székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János u. 16 cégjegyzékszám:01 09 899 349 Adószám:13509633;

Szállítólevél a Termék Megrendelő részére MILE által történő átadását és a Termék Megrendelő által való átvételét igazoló dokumentum;

Szellemi tulajdon Szerződés tárgyát képező Termékre vonatkozó valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott technológia, know-how, valamint minden, a Termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog;

Szerződés a Megrendelő és a MILE között a Termékekkel kapcsolatosan létesített valamennyi megállapodás, jogügylet, szerződés;

Szerződéses jótállás a MILE által a Termékekre vonatkozóan vállalt sajátos felelősségi alakzat, amely tartalma a MILE szabad belátása szerint, az ÁSZF-ben kerül meghatározásra, és amely tartalma a Jogszabályi jótállástól különbözik;

Termék(ek) a MILE által a Megrendelő részére szerződéses jogviszony alapján szolgáltatott bármely MILE által előállított és/vagy forgalmazott dolog, ide értve a MILE által a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatásokat is;

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Az ÁSZF valamennyi a MILE által kötött termékértékesítésre, szállításra és szolgáltatás nyújtására vonatkozóan kötött jogügyletre vonatkozik. 

1.2 A MILE-vel szerződő Megrendelő a Szerződés megkötésekor elfogadja az ÁSZF valamennyi feltételét.

1.3 Az ÁSZF bármely módosítása csak a MILE cégszerű, írásos, kifejezett beleegyezésével válik a Szerződés részévé, a MILE által meghatározott feltételek (térbeli-, időbeli hatály, stb.) szerint. 

1.4 Az ÁSZF a Szerződés részét képezi. A Szerződésben foglaltakat az ÁSZF figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni. Az ÁSZF és a Szerződés ellentmondása esetén a Szerződésben foglaltak az irányadók azzal, hogy az ÁSZF ellentmondással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is alkalmazandóak.

1.5 Az ÁSZF és a Szerződés a MILE és a Megrendelő valamennyi szerződéses megállapodását teljességükben tartalmazza. 

2. A Szerződés létrejötte

A Szerződés a következő esetekben jön létre

2.1 Amennyiben a Felek a Szerződésben eltérően nem rendelkeznek a Szerződés a Felek cégszerű aláírásával - a későbbi aláírás napján - jön létre és a Szerződésben meghatározott határozott időtartamig, időpontig tart, vagy határozatlan időre szól. 

2.2 Amennyiben a Megrendelő a MILE által adott ajánlatot változatlan tartalommal elfogadja a megrendelés leadása, vagy az elfogadást tartalmazó írásos válasz útján – a megrendelés/elfogadás MILE-hez való megérkezésének napján jön létre a Szerződés.

2.3 Amennyiben ajánlat hiányában a Megrendelő megrendelését a MILE változatlan tartalommal elfogadja a rendelés írásos visszaigazolása útján – a visszaigazolás MILE által az Megrendelő részére való megküldésének napján jön létre a Szerződés. 

2.4 Amennyiben a Megrendelő a MILE web áruházán keresztül adja le megrendelését, a Szerződés a megrendelés leadásának napján létrejön.

3. A Szerződés időtartama, megszűnése

3.1. A Szerződés a Szerződésben meghatározott határozott időtartamra, határozott időpontig, vagy határozatlan időre szól.

3.2 A Szerződés rendes felmondása esetén a felmondási idő 1 (egy) hónap. 

3.3 A Szerződés a Felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető.

3.4 A Szerződés megszűnik (a) Szerződésben meghatározott időtartam lejártának napján, vagy a határozott időpont lejártakor, vagy határozatlan időre szóló Szerződés esetén a Szerződés megszüntetésekor, megszűnésekor; (b) a Szerződés teljesítésekor – amennyiben a Felek közti esetleges elszámolások megtörténtek, jogviták lezárultak; (c) amennyiben a MILE által a Megrendelő Szerződésszegő magatartása miatt a Megrendelő részére küldött– ésszerű határidőt tartalmazó – felszólítás (Rendkívüli felmondás) eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő napon; (d) amennyiben a MILE által a Megrendelő fizetési késedelme miatt a Megrendelő részére küldött – ésszerű határidőt tartalmazó – felszólítás (Rendkívüli felmondás) eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő napon; (e) amennyiben a Megrendelő ellen végrehajtási-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, az eljárás megindulásának napján (f) rendes felmondás esetén a felmondási idő elteltének napján. 

3.5 A Szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolás során a MILE beszámításra jogosult.

4. A Szerződés módosítása

4.1 A Szerződés módosítása vagy lemondása – az értesítésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - írásban lehetséges. 

4.2 A Szerződésben meghatározott megrendelést lemondani a megrendelés dátumától számított 24 órán belül korlátozás nélkül lehetséges. Ezen időn túl történő lemondás esetén a MILE fenntartja a jogot arra, hogy a felmerült gyártási, szállítási és egyéb igazolt költségeket a Megrendelőre hárítsa. 

4.3 Amennyiben a Termék átvételének időpontjáról a Megrendelő részére a MILE már értesítést küldött, abban az esetben az Megrendelő a megrendelés lemondására nem jogosult.

5. Értesítések

5.1 A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből, vagy elmaradásából fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli.

5.2 Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli.

5.3 Az értesítések kizárólag a Szerződésben meghatározott kapcsolattartók részére küldött értesítéssel hatályosulnak. A kapcsolattartók elérhetőségének megváltozásáról szóló értesítésre az 5.1 pontban foglaltak megfelelően irányadók.

6. Fizetési feltételek

6.1 A Termékek ellenértéke a Szerződésben, nettó árként, vámkezelten kerül meghatározásra.

6.2 A Megrendelő a Szerződés aláírásával kijelenti, és tudomásul veszi, hogy a MILE által elvégzett tevékenységek, a MILE által szolgáltatott termékek, szolgáltatások – a Termékek - ellenértékének megfizetéséért kötelezettséget vállal, a Szerződés alapján a MILE-nek járó fizetéssel nem késlekedik, és azt nem tartja vissza a Felek között bármilyen okból felmerülő vita vagy nézeteltérés esetén. Minden a Megrendelő által a MILE-nek fizetendő összeget hiánytalanul kell kifizetni, beszámítás vagy ellenkövetelés nélkül. A Megrendelő a MILE-vel szemben fennálló követelései engedményezésére nem jogosult.

6.3 A Megrendelő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a MILE által kiállított számla kifizetését esetleges szavatossági/jótállási, vagy egyéb igényérvényesítéstől függetlenül, a számlán szereplő határidőben teljesíti, a teljesítést egyéb követeléstől nem teszi függővé.

6.4 Esedékesség: Ellenkező megállapodás hiányában az Megrendelő fizetési kötelezettsége a MILE által kiállított számlán szereplő határidőben, egy összegben, készpénzes kifizetés esetén a számla kiállításának napján, egy összegben esedékes. Amennyiben a számla esedékessége hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanap a pénzügyi teljesítés napja. 

6.5 A MILE részteljesítés esetén jogosult részszámla kibocsátására.

6.6 Átutalásos fizetés esetén a számla kifizetése azon a napon számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő számlavezető pénzintézete a Megrendelő folyószámláját a számlán szereplő összeggel visszavonhatatlan banki átutalással megterhelte, és azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a számlán szereplő összeg a MILE bankszámlájára hiánytalanul megérkezik. 

6.7 Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Polgári törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles abban az esetben is, ha a tartozás összegére vonatkozóan részben vagy egészben saját vagy idegen váltót bocsátottak ki, vagy egyéb fizetési biztosítékot szolgáltattak. A késedelmi kamat azonnal esedékes. 

6.8 Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, a MILE a Szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítését a tartozás kamatokkal és egyéb esetleges járulékokkal növelt összegének maradéktalan kiegyenlítéséig felfüggesztheti. 

6.9 A számla kiállításától kezdődően a MILE jogosult a számlákat harmadik személyre engedményezni és jogosult követelés behajtására külső személyt igénybe venni, és annak a Megrendelő adatait átadni, melyhez a Megrendelő a Szerződés aláírásával hozzájárul.  

7. Átadás-átvétel, kárveszély, tárolás, csomagolás

7.1 Ellenkező megállapodás hiányában az átadás-átvétel helye a Megrendelő Szerződésben meghatározott székhelye/telephelye. A Megrendelő köteles biztosítani a Szerződésben megadott átvételi hely tekintetében a MILE, vagy megbízottja (pl. szállító cég) által leszállított Termékek átvételének lehetőségét munkanapokon 8h00 és 15h00 között, valamint az átvételhez esetlegesen szükséges eszközöket.

7.2 Amennyiben a Megrendelő maga kívánja elszállítani a Terméket a Termékek átvételének tervezett időpontjáról a tervezett átvételt megelőző munkanap 12 órájáig a Megrendelő köteles a MILE-t írásban értesíteni.

7.3 A kárveszély a Termék átadás-átvételének időpontjában száll át a Megrendelőre. Az átadás-átvétel Szerződésszerű megtörténtét a Felek által aláírt Szállítólevél igazolja. A Megrendelő a Szállítólevél tartalmával kapcsolatban mennyiségi kifogással nem élhet.

7.4 Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott időpontban nem gondoskodik a Termék átvételéről, a MILE a felelős őrző jogállásába kerül és az elmulasztott naptári napot követő második munkanaptól kezdődően a tárolásért a MILE honlapján feltüntetett mértékű tárolási díj felszámítására válik jogosulttá. A tárolási díj megfizetéséig a MILE a Termék visszatartására jogosult.

7.5 A Szerződés ellenkező megállapodása hiányában a Termék átadás-átvétel helyére való szállításának költsége a MILE-t terheli. 

7.6 A MILE a kiszállítás megkezdéséig a Megrendelő írásbeli kérésére jogosult a kiszállítás átütemezésére. Az átütemezéssel kapcsolatos többletköltségek megfizetése a Megrendelő kötelezettsége. Amennyiben a MILE az átütemezést nem vállalja, a Megrendelő köteles a Termék Szerződésben meghatározottak szerinti átvételére.

8. Szállítási határidő

8.1 A szállítási határidő minden esetben a Felek által kötött Szerződésben, időtartamban, vagy meghatározott dátumként (fix határidő) kerül meghatározásra. 

8.2 Az időtartamban meghatározott szállítási határidő kezdete:

- a MILE által adott ajánlat Megrendelő által való írásos visszaigazolásának napja;

- a MILE által a Megrendelőnek küldött írásos visszaigazolás elküldésének napja.

8.3 A Felek által kötött Szerződés kiegészítése, módosítása esetén a MILE szállítási határideje újrakezdődik.

8.4 Eltérő megállapodás hiányában a MILE előzetes értesítése esetén a Megrendelő a MILE határidő lejártát megelőző teljesítésének elfogadására, a Termék átvételére köteles. 

8.5 Amennyiben a Szerződés teljesítésével a MILE késedelembe esik, a Megrendelő a késedelembe esés napját követő 30. naptári naptól kezdődően a Szerződéstől a MILE részére küldött nyilatkozattal elállhat. 

8.6 Kiszállításra vonatkozó megrendelés leadására kizárólag a MILE mindenkori honlapján feltüntetett legkisebb rendelési érték elérésével van lehetőség. 

8.7 Rendelés lemondása

Megrendelés módosítása vagy lemondása írásban, kizárólag a MILE részére küldött értesítéssel a megrendelés dátumától számított 24 órán belül korlátozás nélkül lehetséges. Ezen időn túl, amennyiben a megrendelés nem raktárkészleti anyagra vagy egyedi termékre vonatkozik, MILE fenntartja a jogot arra, hogy a nem elhárítható gyártási és szállítási költségeket a Megrendelőre hárítsa. Amennyiben a Termék már leszállítható állapotban van, vagy a Megrendelő címére való kiszállítása már megkezdődött, úgy Megrendelőt a megrendelés lemondásának joga nem illeti meg.

9. Vis maior 

A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza, melynek ideje alatt a határidők futása felfüggesztődik. Vis maiornak minősül a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, vagy azon esemény, ha a megrendelt Termék Magyarországon nincsen forgalomban, vagy a MILE által a Szerződésben vállalt határidőben nem szerezhető be.

10. Tulajdonjog fenntartás

10.1 A MILE a Szerződésben meghatározott Termékek tulajdonjogát a Termékek ellenértékének – beleértve az esetleges járulékok, költségek, díjak megfizetését - maradéktalan megfizetéséig a fenntartja. 

10.2 Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, a MILE – a felmerült költségei megtérítése mellett – követelheti a Megrendelő részére átadott/leszállított Termékek MILE részére való visszaszolgáltatását, vagy elállhat a Szerződéstől. 

10.3 Amennyiben a Termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított Termékekre vagy a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették a Termék ellenértékének teljes kifizetéséig a MILE-nek zálogjoga van. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a MILE tulajdonjogát képviseli az olyan harmadik féllel szemben, akinek a Terméket tartalmazó berendezést eladni szándékozza.

11. Általános felelősségi szabályok

11.1 Amennyiben a Termék a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján tartós fogyasztási cikknek minősül, a Szerződés ellenkező kifejezett rendelkezése hiányában a MILE a Szerződés alapján az Megrendelő részére szolgáltatott Termékek tekintetében az átadástól számított 12 hónapos Jogszabályi és az átadástól számított 24 hónap Szerződéses jótállást vállal. Amennyiben a Termék nem minősül tartós fogyasztási cikknek, a Termék tekintetében a MILE jog-és kellékszavatossággal tartozik.

11.2 Az Megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Szerződéses jótállás feltételei a Jogszabályi jótállástól különböznek.

11.3 Jótállási igény a MILE által kitöltött jótállási jeggyel, vagy Szállítólevéllel érvényesíthető. 

11.4 Elveszett jótállási jegy pótlására csak a Jogszabályi jótállás kezdő napjának hitelt érdemlő igazolása (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott számla) esetén van lehetőség.

11.5 A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

11.6 A Termék nem megfelelő karbantartásának, igénybevételének elkerülésére a MILE a Termékhez kezelési és Használati útmutatót mellékel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Használati útmutatótól eltérő használattal, kezeléssel összefüggésben bekövetkezett hibákkal kapcsolatban a MILE a felelősségét kizárja.

11.7 A jótállási igény a MILE székhelyén érvényesíthető. 

11.8 A jótállás időtartama alatt a jótállási felelősség alól való mentesüléshez a MILE-nek kell bizonyítania, hogy a hiba az átadást követően keletkezett.  

11.9 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy valamely beavatkozás kizárólag abban az esetben minősül jótállási javításnak, amennyiben a beavatkozás jótállási jellege a MILE által kifejezetten elismerésre került, így az a tény, hogy valamely javítás a Megrendelő részére térítésmentesen, vagy bizonyos költségtérítéssel került elvégzésre, nem jelenti az elvégzett javítás jótállási jellegének fennálltát, illetve elismerését. 

11.10 A Megrendelő a meghibásodás észlelését követően - a hiba megjelölésével – a hibát köteles a MILE részére haladéktalanul, írásban bejelenteni. 

11.11 Jogszabályi jótállásnál a kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre, Szerződéses jótállás esetén a MILE által megfelelő minőségűnek ítélt alkatrész.

11.12 Jótállási javításnál a MILE a Termék és a jótállási jegy átvételét elismervénnyel igazolja. 

11.13 A jótállási kötelezettség teljesítésére a MILE a székhelyén, a meghibásodott Termék Megrendelő által való visszaküldése esetén köteles. 

11.14 Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a Termék természetéből eredően, vagy a Megrendelő kifejezett kérésére csak a helyszínen lehet elvégezni, a javítás munkadíját a MILE viseli, míg a helyszíni szereléshez kapcsolódó többletköltségek – így például a kiszállási díj, a meghibásodott részektől elkülönülő darabok szétszerelési és összeszerelési költsége, az esetleges helyszíni szállásköltség – megtérítését a MILE a Megrendelőtől követelheti.

11.15 Amennyiben a fenti 11.14 ponttól eltérően a MILE által szállított komplett berendezés valamely része hibásodik meg, mind a meghibásodott rész kijavításához illetve kicseréléséhez szükséges helyszíni szétszerelési és összeszerelési költségek, mind az ezen tevékenységgel kapcsolatban MILE-nél felmerülő utazás- és szállásköltségek is a MILE-t terhelik.

11.16 Megszűnik a jótállás: (a) ha a meghibásodást rendeltetéstől, vagy a szakma szabályaitól eltérő használat okozta; (b) ha a Használati útmutató – különösen a telepítési szerelési és/vagy csatlakozási utasításokat - nem tartották be; (c) ha a Terméket nem a MILE – javította; (d) ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozta; (e) ha a Termék nem azonosítható, vagy nem egyezik a jótállási jegyen lévő megjelöléssel; (f) ha a Terméket a MILE előzetes írásos jóváhagyása nélkül átalakítják; (g) ha a Termékbe a Megrendelő a MILE előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem engedélyezett felszerelést, berendezést szerelt(szereltetett), épített (építtetett) be.

11.17 Nem vonhatók a jótállás körébe: (a) a szokásos karbantartás során szükséges és természetes kopás következtében elhasználódott alkatrészek; (b) a Termék azon meghibásodásai, kárai, amelyek külső hatásra, így például vegyi anyagok által okozott hibákra, állatok és növények által kiválasztott anyagok okozta károsodásokra, viharkárra, stb. vezethetők vissza; (c) a Termék felügyeletének hiányosságaiból fakadó meghibásodások.

11.18 A MILE a Ptk. 314. § (2) bekezdése alapján a MILE tevékenységi körébe tartozó általános felelősségkorlátozási elveknek megfelelően a MILE felelősségét az általa értékesített Termék ellenértékére korlátozza, mely korlátozást a Szerződés aláírásával a Megrendelő jóváhagyóan elfogad és kifejezetten tudomásul vesz.

12.1. A Jogszabályi jótállás szabályai

12.2.1 A Jogszabályi jótállás alapján a jótállás fennállásának megfelelő igazolását követően amennyiben a Termék gyári jellegű meghibásodás következtében kijavításra vagy kicserélésre szorul, a MILE a hiba elhárításáról térítésmentesen gondoskodik, függetlenül a Termék tulajdonosában esetlegesen beállott változástól. A Termék tulajdonosa a jótállás keretében érvényesíthető szavatossági igényként elsősorban – választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a MILE-nek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

12.2.2 Amennyiben a Megrendelőnek kijavításra, vagy kicserélésre nincs joga, vagy ha a MILE a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy ennek nem tud eleget tenni, a Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12.2.3 Ha a Megrendelő által történő hibabejelentés ellenére a MILE a Termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Megrendelő a hibát a MILE költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

12.2 A Szerződéses jótállás szabályai

12.2.1 A Szerződéses jótállás kezdő időpontja a Termék Megrendelő részére való átadásától számított 12. hónap első naptári napja, utolsó napja a Termék Megrendelő részére való átadásától számított 24. hónap utolsó naptári napja. 

12.2.2 A Szerződés jótállás igénybevétele kapcsán a Szerződéses jótállás nem hosszabbodik meg, és nem indul újra.

12.2.3 A Szerződéses jótállás alapján – a Szerződéses jótállási feltételek fennállta esetén – a Megrendelő kizárólag térítésmentes javításra tarthat igényt.

13. Részleges érvénytelenség

13.1. Az ÁSZF, vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF és/vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg.

13.2 A Felek kötelesek együttműködni az érvénytelen rendelkezés helyébe lépő érvényes rendelkezés elfogadása érdekében.

13.3 Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései egymással ellentétesek, a Szerződés rendelkezései az irányadók.

14. Szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok

14.1 A MILE Szellemi tulajdona a MILE kizárólagos szellemi alkotását és tulajdonjogát képezi. 

14.2 Amennyiben a MILE bármely Szellemi tulajdona a Megrendelő birtokába kerül, a Megrendelő köteles azt bizalmasan kezelni. A MILE Szellemi tulajdonát a Megrendelő kizárólag a Szerződés tárgyát képező Termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljára használhatja fel, ettől eltérő felhasználásért, harmadik személy részére való átadásért vagy átengedésért, a titokszegésért a Megrendelő teljes felelősséggel tartozik.

14.3 A Megrendelő a MILE védjegyének használatára nem jogosult.

14.4 A MILE gyártási dokumentáció szolgáltatására nem kötelezhető. 

14.5 A MILE Szellemi tulajdonával kapcsolatos bármely pótalkatrész, kiegészítő termék, stb. kizárólag a MILE előzetes kifejezett írásbeli felhatalmazásával gyártható, vagy gyártatható.

15. A Felek és képviselőik

15.1 A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a Szerződésben megjelölt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő felet kötelezi, illetve jogosítja. 

15.2 A kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változásról a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A bejelentés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli. A változásról való tudomásszerzés megtörténtéig a változást megelőző kapcsolattartó részére tett jognyilatkozatokat érvényesen megtettnek kell tekinteni.

16. Adatvédelem

16.1 A Megrendelő a Szerződés aláírásával elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy a Szerződésben meghatározott adatait a MILE az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint a Szerződés teljesítése és marketingtevékenysége, kereskedelmi tevékenysége értékelése céljából adatkezelőként kezeli, mely adatkezeléshez a Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja az adatok továbbításához – ide értve a külföldre való esetleges adattovábbítást is.

16.2 A Megrendelő a MILE-től bármikor felvilágosítást kérhet a MILE által kezelt adatokról, kérheti adatai helyesbítését, vagy törlését. 

17. Alkalmazandó jog, jogviták

17.1 A Szerződéssel és az ÁSZF-el kapcsolatos jogügyletekre a hatályos magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv rendelkezési az irányadók.

17.2 A Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat a Felek kötelesek elsősorban békés tárgyalások útján rendezni, ezek eredménytelensége esetére a Felek pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.